Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Serwis CraftCore.pl gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.


Administratorem danych jest

IT Dominik Pakuński, NIP: 8371840336, REGON: 369450645.
Kontakt mailowy z administratorem danych: administrator@craftcore.pl


Czas przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do utrzymania konta użytkownika oraz dostarczenia usługi zakupionej przez Użytkownika lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.


Zbierane typy danych

Wśród typów danych osobowych, które zbiera Serwis, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są:
- Informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
- Informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, kod klienta gry).
- Informacje ułatwiające powiązanie danych w formularzu płatności z kontem użytkownika takich jak adres e-mail lub numer telefonu użytkownika wypełniającego formularz w celu poprawnej realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika.

Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z Serwisu.

Jakiekolwiek korzystanie z plików cookies - lub innych narzędzi monitorowania - przez ten Serwis lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez ten Serwis, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez Serwis i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.


Miejsce przechowywania danych

Dane są przetwarzane na serwerach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.


Metody przetwarzania danych

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.


Wykorzystanie zgromadzonych danych

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Serwisowi świadczenia usług, jak również do następujących celów: Dalsze informacje na temat Danych Osobowych, Obsługa płatności, Optymalizacja i dystrybucja ruchu, Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform.

Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:

Obsługa płatności

Sprzedaż towarów i usług on-line

Dane Osobowe gromadzone są używane w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi zawartej z RPDP Robert Paszkowski. Rodzaj danych gromadzonych przez niniejszy Serwis zależy od używanego systemu płatności. Usługi przetwarzania płatności pozwalają Serwisowi na przetwarzanie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym, kodem paysafecard, paypal, direct billing oraz płatności za pomocą SMS premium. Aby zapewnić wyższy stopień bezpieczeństwa, Serwis dzieli się z pośrednikami finansowymi tylko informacjami niezbędnymi do realizacji transakcji.

Paybylink.pl to usługa płatnicza udostępniana przez firmę Systemy Płatnicze, ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Cel: Obsługa płatności

Usługa jest skierowana również do dzieci w wieku poniżej 13 lat

Serwis jest skierowany również do dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie wymaga od dziecka ujawniania większej ilości informacji niż to konieczne do wzięcia udziału w jej działaniu.

Rodzice mogą dokonać przeglądu danych osobowych ich dzieci zebranych przez niniejszy Serwis - o ile takie dane zostaną zebrane - opisane to zostało w dalszej części niniejszej polityki. Rodzice mogą też prosić o usunięcie tych danych i zwrócić się z prośbą o zaprzestanie dalszego gromadzenia lub użytkowania tych danych przez skontaktowanie się z właścicielem. Rodzice mogą również wyrazić zgodę na zbieranie i wykorzystanie informacji ich dzieci, ale nadal nie pozwolić na ujawnienie ich osobom trzecim, chyba że ujawnienie to jest integralną częścią Usługi.

Cel: Dalsze informacje na temat Danych Osobowych

Optymalizacja i dystrybucja ruchu

Te usługi pozwalają Serwisowi na dystrybucję ich treści przy użyciu serwerów zlokalizowanych w różnych krajach i na optymalizację ich wydajności. To, które dane osobowe są przetwarzane zależy od charakterystyki i sposobu, w jaki te usługi są zaimplementowane. Ich zadaniem jest filtrowanie komunikacji między tym Serwisem i przeglądarką Użytkownika. Biorąc pod uwagę powszechną dystrybucję tego systemu, trudno jest określić lokalizacje, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe użytkownika.

CloudFlare

CloudFlare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu udostępniona przez firmę CloudFlare Inc.

Sposób integracji usługi CloudFlare oznacza, że ​​filtruje ona cały ruch Serwisu, czyli komunikację między niniejszym Serwisem i przeglądarką Użytkownika, a jednocześnie pozwala zbierać dane analityczne dotyczące tego Serwisu.

Cel: Optymalizacja i dystrybucja ruchu

Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka Prywatności

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Te usługi pozwalają przeglądać zawartość hostowaną na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tego Serwisu i prowadzić interakcję z nimi. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.

Widżet wideo YouTube

YouTube to usługa wizualizacji treści wideo udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala temu Serwisowi na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach.

Cel: Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka Prywatności


Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tego Serwisu lub związanych z nią usług.

Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ten Serwis może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Logi Systemowe i Konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji, ten Serwis i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tym Serwisem (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tego Serwisu może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.


Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

Dane o wykorzystaniu

Informacje zbierane automatycznie z tego Serwisu (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tym Serwisie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tego Serwisu, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie serwisu) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w Serwisie, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tego Serwisu, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.

Podmiot Danych

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Nadzorca Danych

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z Serwisu. Administrator Danych jest właścicielem tego Serwisu, chyba, że wskazano inaczej.

Serwis

Serwis tj. całość świadczonych usług powiązanych z serwerem CraftCore.pl w grze Minecraft.

Cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tego Serwisu.


Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa. Ostatnia aktualizacja 30.05.2019 r.